Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się on-line w dniu
20 czerwca 2020 r. tj. sobota, o godz. 17.00
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. on-line w dniu
20 czerwca 2020 r. tj. sobota, o godz. 17.30 przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Link do Zebrania zostanie rozesłany członkom Sarko Stowarzyszenia do dnia 13 czerwca 2020 r. Osoby, które do dnia 13 czerwca nie otrzymają stosownej wiadomości e-mail z linkiem do Zebrania prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia celem przekazania linku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2019.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2019 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2020
11. Dyskusja nad pkt. 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2020.
13. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.

Mając na uwadze konieczność zapoznania się członków Sarko Stowarzyszenia z funkcjonowaniem programu Skype i uczestnictwem w wideokonferencji – w dniach 23 maja, 30 maja, 6 czerwca oraz 13 czerwca bieżącego roku, zawsze o godz. 20:00, Zarząd Sarko Stowarzyszenia będzie przeprowadzał testowe spotkania on-line, celem opanowania takiej formy komunikacji. Linki do spotkań będą na bieżąco publikowane na forum www.sarkoidoza.cba.pl oraz w naszych grupach na facebooku.

Osoby mające pytania natury technicznej oraz organizacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia.