Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2019r. tj. sobota, o godz. 15.00
w Hotelu „Mazowiecki” w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków
Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 08 czerwca 2019r. tj. sobota, o godz.
15.30
w tym samym miejscu, które będzie władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji wnioskowej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok
2018 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Przedstawienie zmian w statucie Sarko Stowarzyszenia.
12. Dyskusja nad pkt. 11.
13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Sarko Stowarzyszenia.
14. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2019.
15. Dyskusja nad pkt. 14.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2019.
17. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, projekty uchwał i projekt statutu zostaną zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia od dnia 27 maja br.

Prosimy o obecność gdyż zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Statutu uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) w Walnym zebraniu mogą brać udział tylko członkowie Sarko Stowarzyszenia.

Projekt statutu dostępny jest tutaj.