Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 12 maja 2018r. tj. sobota, o godz. 16.00
w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
(24-120 Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 17)

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków
Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 12 maja 2018r. tj. sobota, o godz.
16.30 w tym samym miejscu, które będzie władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2017 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji Prezesa Sarko Stowarzyszenia na kadencję 2018 – 2022
11. Wybór Prezesa Zarządu w drodze głosowania
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Prezesa Zarządu na lata 2018 – 2022
13. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji w Zarządzie Sarko Stowarzyszenia na kadencję 2018 – 2022
14. Wybór Zarządu w drodze głosowania
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Zarządu na lata 2018 – 2022
16. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji członków Komisji Rewizyjnej
17. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2018- 2022
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej na lata 2018 – 2022.
19. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2018.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2018.
21. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione do wglądu członków
Sarko Stowarzyszenia od dnia 3 maja br.