Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie
członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje,
na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia
,
Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2012r. tj. sobota, o godz. 16.00
w Chorzowie, w Hotelu Bella Notte przy ul. Paderewskiego 35

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2011.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2011 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2012.
 12. Wolne wnioski i zakończenie.

Projekty podstawowych uchwał na Walne Zebranie zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia na stronie www.sarkoidoza.eu.org. od dnia 14 kwietnia 2012r.