Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Sarko Stowarzyszenia

Zaproszenie na Walne Zebranie
członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje,
na podstawie
§ 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia,
Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia,

które odbędzie się w dniu 07 maja 2011r. tj. sobota, o godz. 17.00

w Sali Lustrzanej, Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu przy ul. Solnej 12.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, które odbędzie się w dniu 07 maja 2011r. o godz. 17.30, w Sali Lustrzanej POSM, przy ul. Solnej 12 w Poznaniu i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1.   Otwarcie Walnego Zebrania,
2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza,
3.   Przyjęcie porządku obrad,
4.   Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5.   Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
6.   Przyjęcie regulaminu Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
7.   Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2010,
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2010,
9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2010,10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2010 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Przedstawienie Regulaminu Zarządu Sarko Stowarzyszenia
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Sakro Stowarzyszenia
13. Przedstawienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej
15. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2011,
16. Dyskusja nad pkt. 15
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2011,
18. Wolne wnioski i zakończenie.

Regulaminy: Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji mandatowo-skrutacyjnej,  zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia na stronie www.sarkoidoza.eu.org. od dnia 01 maja 2011r.