Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się on-line w dniu
12 czerwca 2021 r. tj. sobota, o godz. 18.00
przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. on-line w dniu
12 czerwca 2021 r. tj. sobota, o godz. 18.30 przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Link do Zebrania zostanie rozesłany członkom Sarko Stowarzyszenia do dnia 5 czerwca 2021 r. Osoby, które do dnia 5 czerwca nie otrzymają stosownej wiadomości e-mail z linkiem do Zebrania prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia celem przekazania linku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2020.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2020 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2021.
11. Dyskusja nad pkt. 10.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2021.
13. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.

Mając na uwadze konieczność zapoznania się członków Sarko Stowarzyszenia z funkcjonowaniem programu Skype i uczestnictwem w wideokonferencji – w dniach 30 maja oraz 6 czerwca bieżącego roku, zawsze o godz. 20:00, Zarząd Sarko Stowarzyszenia będzie przeprowadzał testowe spotkania on-line, celem opanowania takiej formy komunikacji (w tym sprawdzenia swojego sprzętu takiego jak głośniki oraz mikrofon). Linki do spotkań będą na bieżąco publikowane na forum www.sarkoidoza.cba.pl oraz w naszych grupach na facebooku.

Osoby mające pytania natury technicznej oraz organizacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia.