Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2017r. tj. sobota, o godz. 17.00
w Wadowicach w hotelu Podhalanin, ul. Wojska Polskiego 17

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków
Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 03 czerwca 2017r. tj. sobota, o godz.
17.30 w tym samym miejscu, które będzie władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2016.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok
2016 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Przedstawienie możliwości uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego przez Stowarzyszenie.
11. Dyskusja nad pkt. 10.
12. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2017
13. Dyskusja nad pkt. 12
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2017
15. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione do wglądu członków
Sarko Stowarzyszenia od dnia 15 maja br. na stronie www.