Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia

Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04 czerwca
2016r. tj. sobota, o godz. 17.00 w Rewie  w pensjonacie Willa Słoneczna, ul. Plażowa 17
W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków
Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 04 czerwca 2016r. tj. sobota, o godz.
17.30 w Rewie  w Willi Słoneczna, ul. Plażowa 17, które będzie władne do podejmowania
uchwał bez względu na liczbę obecnych.
Porządek Obrad
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2015.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok
2015 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2016.
11. Dyskusja nad pkt. 10
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok
2016
13. Wolne wnioski i zakończenie.
Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione do wglądu członków
Sarko Stowarzyszenia od dnia 15 maja br. na stronie www.