Zaproszenie na Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015r. tj. sobota, o godz. 20.00 w Ciechocinku  w pensjonacie Villa Niwa, ul. Kolejowa 23

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 26 kwietnia 2015r. tj. niedziela, o godz. 09.30 w Ciechocinku w pensjonacie Villa Niva, ul. Kolejowa 23, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2014.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2014 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2015.
 11. Dyskusja nad pkt. 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2015
 13. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia od dnia 15 kwietnia br. na stronie