Zaproszenie na Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje,
na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia,
Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2013r. tj. sobota, o godz. 16.00 we Wrocławiu,  w Hotelu Śląsk ul. Oporowska 60

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu za Rok 2012.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2012 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2013.
12. Wolne wnioski i zakończenie.

Projekty podstawowych uchwał na Walne Zebranie zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia na stronie www.sarkoidoza.eu.org. od dnia 01 czerwca 2013r.